Funeral

All souls shall taste Death… Are you prepared?

Tawfiq Islamic Center Funeral Assistance Program

Tawfiq Islamic Center is happy to announce its Funeral Services Program

designed for Muslim community of the twin cities in the State of Minnesota.

Fundamental Objective:

To establish well designated Cemetery for Muslim Communities
To free members from ever soaring funeral services costs
To deliver well coordinated funeral services under the leadership of Tawfiq Islamic Center Funeral Committee.

Why TIC Funeral program?

inexpensive program
rates are based upon your income and household status
serves single community members and families.
you pay a first year joining fee and every year after that you pay annual dues.

Membership Fees

Family : Registration $250; Annual fee for renewal $120
Single: Registration $180; Annual fee for renewal $80
Student & SSI Recipient: Reg. $120; for renewal $50
Welfare /Public assistant Recipient: Frist time Registration. $60 ; for annual renewal $40

Registration: is open to any Muslim individuals or families who are residents of Twin Cities and the surrounding area of the great states of Minnesota.

For more information, please contact: Tawfiq Islamic Center:

Telephone: 612-588-1160

Tawfiq Islamic Center offers a program to assist community members at the time of their death or the death of their
family member.

Take this opportunity to plan ahead and let us take care of funeral / burial so you can focus on the hereafter.

Call 612-588-1160 or stop by the office to learn more
about this program. Thank you.

Tajaajila Sirna Awwaalchaa, kan Koree Masgiida Toowfiqiin kennamu

Imammanni Bu’urri:

Muslimoota Saba Oromoo kanneen Kutaa Minnesotaa keessa jiraataniif, bakka awwaalchaa kan sirnaan beekame argamsiisuu,
Ba’aa baasii awwaalchaa irraa Muslimoota Oromoo walaba taasisuu,
Hoggana Koree Masgiida Toowfiq jalatti sirna awwaalchaa gayaa kennuu.

Nama miseensummaa dideef, Koreen Masgiida Toowfiq baasii baaftee, Tajaajila Sirna Awwaalchaa hin kennitu.

Baasiin:

Warri maatii (family) galmeefamaaf $250, waggaa waggatti $120
Ka maatii hin qabne (single) galmeeffamaaf $180, wagga waggatti $80
Barattoota fi warri SSI argatan, galmeeffamaaf $120, waggaa waggatti $50
Warri ‘Welfare’ argatan, galmeeffamaaf $60, waggaa waggatti $40

Warra maatii (family) jechuun, haadha-warraa fi abbaa-warraa ijoollee isaanii kanneen numrii 18 gad jiran wajjiin jechuu dha. Haatahu malee, ijoolleen umrii sanii oliitis dalagaa ykn gargaarsa addatti yoo hin qabaatin akkuma irkataa maatii saniitti lakkaawaman. Sodaa fi soddatiin, yoo dalagaa yknis gargaarsa mootummaa addatti hin qabaatin, waarruma wajjiin jiraatan keessatti akka irkataa maatii saniitti lakkaawaman.
Ka maatii hin qabne (single) jechuun, nama haadha-warraa ykn abbaa-warraa ykn itti-irkataa hin qabne ka dalagatee/dalagattee addatti if-dandayee/if-dandeettee jiraatu jechuu dha.
Barattoota jechuu, haga tokko dalagataa ykn gargaarsa mootummaa argataa jarreen guutumatti barnoota hordofaa jiran jechuu dha.

Warra SSI aragtan jechuun, namoota gargaarsa Sooshaal Sakuuritii argatan jechuu dha.

Warri ‘Welfare’ argatan jechuun, gargaarsa mootummaa ka irra gad diqqaa jarreen argatan jechuu dha.

Sagantaan Tajaajila Awwaalchaa ka Masgiida Toowfiqiin hogganamu Muslimoota saba Oromoo kanneen Kutaa Minnesotaa keessa jiraatan mara ammata. (Guutummatti keessa baruuf Koree Masgiidaa gaafadhaa).

Miseensummaan waggaa waggatti haarayoomfama.
Nama du’e biyyatti galchuun faallaa sagantaa kanaati
Jiijjirama maatii keessatti argamu: fakk. Fuudhaa-heeruma, dalagaa argatanii addatti bawuu, godaanuu, irkataa tahiinsa jalaa bawuu, kkf Koretti himuun dirqama miseensaa ti.
Baasii baaftuu maraaf nagayee (receipt) fudhatuu qabda

Koottaa Galmeeffamaa!!!

Odeeffannoo irra caalaa argatuuf: Waltajjii Islamaa ka Mangiida Toowfiq qunnamaa: bilbilli – 612- 588-1160